Door middel van de VTA methode (Visual Tree Assessment) kunnen we de boom (bomen) beoordelen op gebreken of signalen die duiden op verborgen gebreken. Er wordt een visuele inspectie uitgevoerd waarbij gelet wordt op de biologische en mechanische symptomen van de boom.


Zo wordt er bijvoorbeeld gekeken naar de conditie (aantastingen, schimmels, scheutlengte e.d.), breukgevoeligheid (beschadigingen, ribvorming, holten, scheuren e.d.) en stabiliteit (scheefstand, verdikte stamvoet, wortelaanzetten e.d.) van de boom.

Om de boomveiligheid goed te kunnen beoordelen onderzoeken we de boom op twee aspecten:

  • breukgevoeligheid van stam en takken
  • stabiliteit (windworpgevoeligheid).

Tevens kunnen de beheeraspecten worden meegenomen.
 

 

De visuele beoordeling wordt vastgelegd in een rapportage waarin de onderzoeksresultaten, conclusies en eventueel te nemen maatregelen worden vermeld.
 

 Ook wordt er onderzoek gedaan en advies gegeven wat betreft:
 

  • Bomen Effect Analyse (BEA)
  • bodem-, blad- en jaarringanalyse
  • diagnose bij aantastingen en ziekten
  • groeiplaatsverbetering
  • boombeheer
  • boomtechnisch onderzoek (bijv. boomtrekproeven)